DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS I PRESTACIÓ DE CONSENTIMENT PER A l’ÚS DIVULGATIU I PUBLICITARI DE LA PRÒPIA IMATGE

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS I PRESTACIÓ DE CONSENTIMENT PER A l’ÚS DIVULGATIU I PUBLICITARI DE LA PRÒPIA IMATGE

El que s’inscriu, major d’edat, les dades de la qual figuren a la inscripcció realitzada en el formulari degudament complimentat, (d’aquí d’ara endavant la CEDENT), actuant en el seu propi nom, interès i representació, subscriu lliure, voluntària i espontàniament el present document, i autoritza a Associació de Prematurs Hospital Clínic-Maternitat (d’ara endavant ASPREM-HCM) a captar, utilitzar i difondre la seva imatge a fi de que puguin ser reproduïdes, distribuïdes i difoses per ASPREM-HCM, tant d’àmbit nacional com a internacional, a través de xarxes socials, amb la finalitat de donar a conèixer els seus plans o iniciatives socials, culturals, els seus principis i valors que seran de lliure accés per als usuaris d’aquestes xarxes, i per al públic en general.
1.- En el present cas, i amb motiu de la celebració d´una Masterclass de Zumba benèfica per obtindre fons pel projecte Un extractor per a cada incubadora
2.- La CEDENT autoritza expressament l’ús de la seva imatge, nom i veu per ASPREM-HCM, mitjançant fotografies i vídeos, que podran ser utilitzats amb finalitats promocionals als diferents canals publicitaris que ASPREM-HCM utilitza en Internet: la web denominada www.asprem-hcm.org, i als seus canals, perfils i comptes de Youtube, Facebook, Twitter i Instagram, així com en campanyes publicitàries de difussió de la nostra missió i valors.
3.- L’autorització i cessió de drets d’imatge al fet que es refereix el paràgraf anterior s’atorguen per un termini de cinc anys i per a l’àmbit territorial mundial, amb tota l’amplitud necessària perquè la cessió de dites dretes pugui ser pacífica i efectiva, per la qual cosa tindran com a única excepció i limitació aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes previstos en la Llei Orgànica 1/85, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia Imatge.
4.- La cessió dels drets d’imatge s’efectua amb caràcter gratuït.
5.- En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASPREM-HCM informa a la CEDENT que les seves dades personals quedaran incorporats a un fitxer titularitat de l´Associació de Prematurs Hospital Clínic-Maternitat degudament
registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i seran utilitzats per a les finalitats expressades en aquest document. Pot exercitar a qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament, dirigint-se a Associació de Prematurs Hospital Clínic-Maternitat (ASPREM-HCM) cr. Sta. Maria, 69 baixos 08756 La Palma de Cervelló.

Comparteix